Reklamační řád

 REKLAMAČNÍ ŘÁD

                      

              Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou nebo dokladem o zaplacení. Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad ke zboží po dobu záruční lhůty uschovat.

             Kupující je povinen si zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (Česká pošta, PPL, TOP TRANS, ...) kupujícímu.

             Kupující je povinen oznámit prodávajícímu e-mailem na adresu : info@cyklotech.czbezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny případné vady, které bylo možno zjistit.

           Kupující musí oznámit veškeré zjištěné vady prodávajícímu písemnou formou na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.

             K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu nebo doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží.

             V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

           Reklamované zboží s výše uvedenými doklady zašle kupující na adresu "kamenné" prodejny prodávajícího (provozovatele e-shopu www.cyklotech.monlake.cz ), která je uvedena v kontaktech (viz texty hlavičky úvodní strany e-shopu). Doporučujeme také zaslání oznámení o reklamaci zboží se jménem a adresou kupujícího e-mailem na adresu: info@cyklotech.cz .

             Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Nebude - li příslušné zboží reklamováno kupujícím osobně na adrese prodávajícího, veškeré náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží na adresu prodávajícího nese kupující.

             Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí zboží.

             Reklamace zboží nabízeného na www.cyklotech.monlake.cz se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (především pak Oddíl čtvrtý, Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě, §612 - §627) a zákonem na ochranu spotřebitele (č.634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele).

             Okamžikem převzetí zboží a zaplacením kupní ceny v plné výši se stává kupující vlastníkem zboží. Zároveň začíná běžet záruční lhůta, která činí 24 měsíců. Záruka se vztahuje na všechny zjevné i skryté vady zboží - vady, které jsou neslučitelné s funkčností zboží a jeho užitnými vlastnostmi. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U některých výrobků může být doba užívání a tím i jeho životnosti kratší než 24 měsíců. 

             U vad zboží, které jsou odstranitelné, má kupující právo, aby byly bezplatně, včas a řádně odstraněny, a to bez zbytečného odkladu. U vad neodstranitelných má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva pak má i kupující v případě vad sice odstranitelných, ale znemožňujících kupujícímu pro opětovné vyskytnutí vady (více než třikrát) po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

            Účastníci kupní smlouvy ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku § 262, odst. 1 se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména pak jeho ust. § 409 a násl.